Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de enero, 2017

Primeres impressions del mecanisme de devolució extrajudicial de quantitats pagades per clàusules terra

El passat dissabte 21 de gener es va publicar el Reial Decret-Llei 1/2017, anomenat, "de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo", que podeu descarregar ací , i que estableix un particular procediment extrajudicial, gratuït per al consumidor, per tal d'intentar un acord entre els clients i les Entitats bancàries que evite acudir als Tribunals i del qual destacarem, de forma resumida, el següent:   1.- Àmbit d'aplicació. Exclusions. Tot i que, l'art. 3 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris contempla com a consumidores aquelles  persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial l'àmbit d'aplicació d'este nou mecanisme es redueix tan sols a les persones físiques que tinguen la consideració de consumidors de conformitat amb la citada Llei. El mecanisme s'aplicarà únicam

La readmisión del trabajador tras una Sentencia de despido improcedente: plazos

Una vez dictada una Sentencia que declare un despido como improcedente, la condena a la empresa se efectuará en los términos que recoge el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores, que actualmente dispone:   1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la s

Algunes qüestions sobre la reclamació de despeses d'hipoteca

El passat 23/12/2015 el Tribunal Suprem va dictar la Sentència 705/2015 (podeu trobar-la ací ) especialment important pel que fa al Dret de consum en relació als clients bancaris, en la que van ser parts ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, d'una banda, i BANCO POPULAR ESPAÑOL SA i BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA d'una altra, i en la que es van abordar diferents qüestions una de les quals era el caràcter abusiu o no de les clàusules, utilitzades a sovint per les Entitats a les escriptures de préstec hipotecari, que tracten de fer responsable al consumidor de totes les despeses de l'operació, concretament dels honoraris de Notaris i Registradors de la Propietat, així com de certs impostos que graven l'operació. La clàusula que era objecte de la discussió tenia el següent tenor literal: "Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escritur