Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de febrero, 2017

Tribunal Suprem: la limitació de la pensió compensatòria

El passat 3 de febrer el Tribunal Suprem va dictar una Sentència en la que va resoldre un recurs de cassació arrel d'un procediment de divorci, precedit d'un altre de separació en el qual s'havia subscrit i aprovat judicialment un conveni regulador en que es reconeixia el dret de la dona a una pensió compensatòria, i en el qual el demandant demanava l'extinció de dita pensió o subsidiàriament la seua limitació a 6 mesos; petició que va resultar desestimada en primera instància tenint en compte el Jutjat  la edad de la esposa, su situación laboral, la duración de la convivencia, el alejamiento prolongado  (...) del mercado de trabajo, que se remonta a la celebración del matrimonio, así como sus problemas de salud, ya ponderados en el convenio regulador de la separación . No obstant això, el demandant va apel·lar la Sentència i l'Audiència Provincial va estimar el seu recurs fonamentant la decisió en que  no consta la búsqueda de empleo ni actividad formativa. Comenzó

¿Es legal incluir la obligación de realizar horas extras en el contrato de trabajo?

Empezaremos diciendo que, como norma general, el Estatuto de los Trabajadores (art. 35.4) establece la realización de horas extraordinarias como voluntaria para el trabajador, salvo las realizadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, las cuales son obligatorias (art. 35.3). Los convenios colectivos suelen reproducir esta regulación, e incluso añadir otro tipo de horas extraordinarias, conocidas como “estructurales”, normalmente estableciéndose también como obligatorias, y que se definen en una Orden Ministerial de 1/3/1983 como las necesarias por pedidos imprevistos, períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural; derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente. No obstante lo anterior, algunas empresas han venido estableciendo un sistema de c

Principals novetats tributàries del Reial Decret Llei 1/2017 relatiu a les clàusules terra

La Delegació Especial de l'AEAT de València ha remès als Advocats valencians la següent informació publicada en el Portal de l'AEAT en relació a la incidència del Reial Decret Llei 1/2017 en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques. La compartim al blog per considerar-la d'interès general i per a completar també l'entrada del passat 24 de gener "Primeres impressions del mecanisme de devolució extrajudicial de quantitats pagades per clàusules terra". S'afegeix una nova disposició addicional quarantena quinta a la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. Esta disposició addicional té com a finalitat regular els efectes fiscals derivats de la devolució, per part de les entitats financeres, dels interessos prèviament satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules de l