Ir al contenido principal

Algunes orientacions bàsiques a l'hora de reclamar a l'empresa


Davant una reclamació per part del treballador a l'empresa (anem a centrar-nos en les reclamacions per acomiadament o reclamacions de salaris per ser les més habituals) deu trindre's en consideració que la Llei obliga a intentar una conciliació administrativa prèvia que té lloc l'SMAC (servici de mediació arbitratge i conciliació) que a la Ciutat de València té la seu a la Avinguda del Barón de Cárcer, 36, i que serà una passa prèvia a interposar la demanda davant els Jutjats socials. 
Molt importants són els terminis dels que disposa el treballador per fer la reclamació, és a dir, per presentar la demanda judicial: un any en cas de salaris i vint dies hàbils en cas d'acomiadament. És dins els citats terminis que es deu presentar davant l'SMAC el que s'anomena una papereta de conciliació especificant clarament la identificació de l'empresa així com els conceptes e imports reclamats. Hi han models estandarditzats per omplir a mà i que es poden adquirir a l'SMAC pagant una taxa de 0,29€. És important, a estos efectes, remarcar que les actuacions que puga fer el treballador davant, per exemple, la Inspecció de Treball, si les estima convenients, seran sempre complementàries a la papereta de conciliació i que mai van a substituir-la.

Els terminis a que abans ens referíem quedaran interromputs amb la presentació de la papereta de conciliació reprenent-se el seu còmput una vegada s'haja celebrat l'acte de conciliació al qual el treballador serà citat el mateix dia que presente la papereta. Hi ha que tindre en compte, i això és crucial, que la interrupció ho és per un màxim de quinze dies, motiu pel qual, en el cas que l'acte de conciliació no haja tingut lloc dins els quinze dies següents a la presentació de la papereta, hi haurà que presentar la demanda judicial sota pena de perdre, transcorregut el termini, la possibilitat de reclamar. Hi ha que conèixer que els Jutjats socials tenen demarcació provincial i a València s'ubiquen a la Ciutat de la Justícia (zona groga), a la Avinguda del Professor López Piñero, 14. Qualsevol escrit dels treballadors deurà presentar-se al Registre Únic d'Entrada (RUE) que es troba a la primera planta, adjuntant-se, com á mínim, dues còpies, una per a l'empresa i altra que es conservarà amb el segell corresponent. Molt important que al segell hi haja la data correcta de presentació.

És molt recomanable que la pròpia redacció de la papereta (i amb major motiu la demanda judicial) la faça un Advocat, encara que per al procediment davant l'SMAC i inclús davant el Jutjat, la seua intervenció NO és obligatòria. Cal destacar que els treballadors tenen reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta motiu pel qual podran acudir a qualsevol delegació dels Col·legis d'Advocats per tal de de sol·licitar un Advocat d'Ofici. A València, l'ICAV té delegacions en gairebé tots els partits judicials (inclosa la Ciutat de la Justícia) i la seu central es troba a la Plaça de Tetuán, 16 de la capital.


El resultat de l'acte de conciliació serà "amb avinença" si hi ha acord amb l'empresa o "intentat sense efecte". Si s'arriba a un acord cal tindre en compte que el FOGASA (Fons de Garantia Salarial), cas que l'empresa esdevinga insolvent, es farà càrrec (amb certes limitacions -es pot vore l'art. 33 de l'Estatut dels Treballadors-) dels salaris conciliats a l'SMAC però mai de les indemnitzacions reconegudes per l'empresa motiu pel qual hi ha que tindre certa prudència a l'hora d'arribar a acords en matèria d'acomiadament amb indemnització, resultant molt recomanable en estos casos que el pagament de la indemnització tinga lloc al mateix acte de conciliació.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La prueba documental en el juicio oral del procedimiento abreviado penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, prevé, en sus arts. 785.1 y 786.2, en el procedimiento abreviado, la posibilidad para las partes de aportar prueba documental al inicio de las sesiones del juicio oral. No obstante, existen momentos anteriores en los que es posible aportar ese tipo de prueba, por ejemplo, en los escritos de calificación. Por ello, en algunas ocasiones se ha podido estimar que la aportación en ese momento era "sorpresiva" o "extemporánea", razones por las que se inadmitía la prueba documental propuesta, sobre todo, en casos en que la misma era voluminosa o exigía tiempo para que la contraparte pudiera analizarla debidamente. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog, zanja esta cuestión y sienta una doctrina de la cual se desprende que este tipo de prueba en el juicio oral no puede inadmitirse por las razones antes expuestas, al tratarse de una posibilidad prevista legalmente y un derecho de defensa de las partes

La pluspetición como motivo de oposición en la ejecución de título judicial civil

El art. 556 de la LEC regula las causas de oposición a la ejecución cuando se trata de ejecutar resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación, limitándolas al pago o cumplimiento de lo ordenado en el título, la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones habidos entre las partes, siempre que consten en documento público. Como vemos, la pluspetición no figura entre las causas de oposición , pero, ¿significa eso que no se puede alegar por el ejecutado? La cuestión no está exenta de polémica. El Recurso de Reposición no nos servirá porque el art. 551.4 de la LEC claramente señala que contra el Auto que despacha la ejecución "no se dará recurso alguno , sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado".  Así las cosas, para introducir esta alegación en el debate, resta analizar las causas de oposición por motivos procesales que se regulan de forma general el art. 559.1 de la LEC , pudiendo considerarse oportuna para estos casos

Los Criterios oficiales de Honorarios Profesionales del Abogado

La Ley 25/2009, conocida popularmente como Ley Ómnibus, en su disposición adicional cuarta permitió a los Colegios de Abogados elaborar Criterios orientadores en materia de Honorarios, a los exclusivos efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas. Se trata de dos procedimientos judiciales en los que existe la necesidad de determinar los honorarios de un Letrado y para ello se hace necesario poder acudir a criterios objetivos que doten de seguridad jurídica al sistema. En el primero de ellos, se cuantifica una condena en costas en un determinado procedimiento, y en el segundo se da trámite una reclamación por parte del Letrado a su cliente. Es esta última función la que permite afirmar que, a falta de pacto expreso entre el Letrado y el cliente, regirán estos honorarios publicados por el Colegio de Abogados correspondiente, teniendo los mismos, pues, una incidencia nada desdeñable en el mercado.   Estos son los Criterios adoptados por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en