Ir al contenido principal

Audiència Provincial de València: aplicació de l'agreujant per raons de gènere


La Llei Orgànica 1/2015 va introduir a l’art. 22.4 del Codi Penal una agreujant consistent en cometre el delicte “per raons de gènere” havent tingut la nostra Audiència Provincial fins ara ocasió d’aplicar-la en almenys dues ocasions, i l'última a la Sentència del passat 7 de maig, de la secció primera, número 251, i de la qual desconeguem si és ferma a data de hui o s’ha interposat algun recurs. Tractant-se d’una matèria relativament innovadora i de màxima actualitat hem estimat interessant compartir-la al blog. 
Es tracta, a la citada Sentència, un cas en el qual, resumidament, i segons els fets declarats provats pel Tribunal, després que una dona tractara de trencar una relació, l’home va assetjar-la contínuament, fins que un dia van tindre una discussió en la qual este, amb la intenció d’acabar amb la seua vida, la va agredir fins deixar-la inconscient, causant-li unes lesions molt greus fins al punt que li va provocar la incapacitat permanent absoluta. La Sentència condemna a l’acusat amb 12 anys de presó per un delicte d’assassinat intentat, 1 any de presó per un delicte d’assetjament, així com una mesura de llibertat vigilada de 8 anys una vegada es complisquen les penes de presó. A part, en concepte de responsabilitat civil, el pagament d’unes quantitats econòmiques prou elevades.

És respecte del delicte d’assassinat intentat que l'Audiència aprecia l'agreujant de gènere a que abans ens hem referit dient als seus Fonaments el següent (traducció pròpia de l'original en castellà):

Sí concorre, però, en el delicte d'assassinat en grau de temptativa, la circumstància agreujant de discriminació per gènere, de l'article 22.4 CP, la major reprotxabilitat de la qual deriva de la concurrència d'un mòbil especialment execrable de l'autor, de major desvalor que suposa, en el cas contemplat, que l'autor atempte contra la vida de la víctima com a expressió de la seua idea de dominació sobre ella. Este mateix Tribunal ha apreciat recentment esta circumstància, en un supòsit similar al que ens ocupa (Sentència de 8 de març de 2018, en Sumari nº 89/2017), en què l'acusat va atemptar contra la vida de qui havia estat la seua nóvia. Vam dir llavors, seguint la STS 314/2015, de 4 de maig, en què es va aplicar l'agreujant per motius racistes, que la major sanció del fet es justifica perquè el delicte comès per motius discriminatoris suposa la materialització mitjançant fets delictius d'idees contràries a un valor constitucional essencial, el principi d'igualtat o, el que és el mateix, la prohibició del tracte discriminatori, de manera que es lesiona el bé jurídic protegit pel delicte concret i, a més, el principi constitucional d'igualtat. I en esta línia, la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid de 2-11-17 "L'esmentada agreujant, segons criteri doctrinal, s'ha de tractar amb prudència ja que no tot delicte en què la víctima siga la dona, o dona unida al autor per una relació anàloga a la matrimonial, pot portar objectivament a la seua aplicació, atès que la major culpabilitat porta causa de la major reprotxabilitat del mòbil que impulsa la seua acció delictiva, sent, per això necessari, que la motivació d'actuar per raons de gènere siga la determinant per cometre el delicte. L’agreujant té com a finalitat evitar tota conducta que comporte una discriminació de la dona que siga, o haja sigut l'esposa o la companya sentimental de l'autor ".

En el relat del ministeri fiscal es contenen les notes que integren l'agreujant assenyalada. Es diu en el mateix que l'acusat no va acceptar que la seva nóvia decidís posar fi a la relació. I així resulta acreditat. Va ser esta decisió de [la dona], demostrativa del seu lliure albir, la qual va determinar els fets que es van succeir. I és el mateix acusat qui en l'acte del judici insisteix que la relació no havia acabat, per després manifestar que l'1 de setembre la disputa es va originar perquè ell volia acabar la relació, afirmacions que estan en oberta contradicció amb el manifestat pels testimonis companys i amics de [la dona], segons ja ha quedat exposat. Aquestes dades queden recollides en l'escrit de acusació. La qual cosa constitueix prova clara i inequívoca que l'acusat no va acceptar la decisió de [la dona] de posar fi a la seva relació i això va ser el que el va portar a perpetrar l'acció, en no consentir que com dona portés una vida independent.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La prueba documental en el juicio oral del procedimiento abreviado penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, prevé, en sus arts. 785.1 y 786.2, en el procedimiento abreviado, la posibilidad para las partes de aportar prueba documental al inicio de las sesiones del juicio oral. No obstante, existen momentos anteriores en los que es posible aportar ese tipo de prueba, por ejemplo, en los escritos de calificación. Por ello, en algunas ocasiones se ha podido estimar que la aportación en ese momento era "sorpresiva" o "extemporánea", razones por las que se inadmitía la prueba documental propuesta, sobre todo, en casos en que la misma era voluminosa o exigía tiempo para que la contraparte pudiera analizarla debidamente. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo que traemos hoy al blog, zanja esta cuestión y sienta una doctrina de la cual se desprende que este tipo de prueba en el juicio oral no puede inadmitirse por las razones antes expuestas, al tratarse de una posibilidad prevista legalmente y un derecho de defensa de las partes

La pluspetición como motivo de oposición en la ejecución de título judicial civil

El art. 556 de la LEC regula las causas de oposición a la ejecución cuando se trata de ejecutar resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación, limitándolas al pago o cumplimiento de lo ordenado en el título, la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones habidos entre las partes, siempre que consten en documento público. Como vemos, la pluspetición no figura entre las causas de oposición , pero, ¿significa eso que no se puede alegar por el ejecutado? La cuestión no está exenta de polémica. El Recurso de Reposición no nos servirá porque el art. 551.4 de la LEC claramente señala que contra el Auto que despacha la ejecución "no se dará recurso alguno , sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado".  Así las cosas, para introducir esta alegación en el debate, resta analizar las causas de oposición por motivos procesales que se regulan de forma general el art. 559.1 de la LEC , pudiendo considerarse oportuna para estos casos

Los Criterios oficiales de Honorarios Profesionales del Abogado

La Ley 25/2009, conocida popularmente como Ley Ómnibus, en su disposición adicional cuarta permitió a los Colegios de Abogados elaborar Criterios orientadores en materia de Honorarios, a los exclusivos efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas. Se trata de dos procedimientos judiciales en los que existe la necesidad de determinar los honorarios de un Letrado y para ello se hace necesario poder acudir a criterios objetivos que doten de seguridad jurídica al sistema. En el primero de ellos, se cuantifica una condena en costas en un determinado procedimiento, y en el segundo se da trámite una reclamación por parte del Letrado a su cliente. Es esta última función la que permite afirmar que, a falta de pacto expreso entre el Letrado y el cliente, regirán estos honorarios publicados por el Colegio de Abogados correspondiente, teniendo los mismos, pues, una incidencia nada desdeñable en el mercado.   Estos son los Criterios adoptados por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en